SRL

Board Members

President and CEO Shunichi Higashi
Managing Director Makoto Matsumoto
Directors Shigeru Tsurumaki
Tadashi Hasegawa
Noriyuki Fukuda
Kaori Wada
Shigekazu Takeuchi
Naoki Kitamura
Auditor Takeo Takagi